Regulamin
przyjęć dzieci do Przedszkola nr 13 w Chorzowie
przedszkole 13 
w chorzowie
 
 
 

REGULAMIN PRZYJĘĆ DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 13 W CHORZOWIE

§ 1Podstawa  prawna


 1. 1.Ustawa  z  dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami)

 2. 2.Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w  sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)

 3. 3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001r. w sprawie  ramowych statutów publicznego przedszkola oraz  publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz 624 z póź. zm.)

 4. 4.Statut  Przedszkola Nr 13 w Chorzowie


§ 2


 1. 1.Do przedszkola przyjmowane są dzieci w  wieku 3-6 lat, w wyjątkowych sytuacjach dzieci 2,5 letnie oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 10 roku życia.  

 2. 2.Przyjmowanie dzieci do przedszkola rozpoczyna się na podstawie „Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola”, którą  należy pobrać w placówce , wypełnić i  zwrócić w przedszkolu.

 3. 3.Nabór prowadzi się   zgodnie  z  zasadą powszechnej dostępności według ustalonego przez Urząd Miasta Chorzów harmonogramu;

 4. 4.W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba  miejsc w  przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor Przedszkola;

 5. 5.W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, Dyrektor Przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład której  wchodzą:    

  1. oDyrektor Przedszkola - przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej,                                             

  2. ojeden  przedstawiciel Rady  Rodziców,                                                                             

  3. ojeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej;

 6. 6.Komisja Rekrutacyjna, kwalifikując dzieci do Przedszkola kieruje się  kryteriami określonymi w prawie  oświatowym: 

 7. do przedszkola w pierwszej  kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;

 8. dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;

 9. dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do  samodzielnej  egzystencji;  

 10.  dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;                                                                 

 11. oraz niżej wymienionymi kryteriami:

 12. dzieci 5- letnie;                                        

 13. dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednim  roku szkolnym  oraz  ich  rodzeństwo;

 14. dzieci obojga rodziców pracujących;

 15. dzieci, które korzystać będą z pełnej oferty przedszkola wraz z posiłkami;

 16. dzieci z rodzin wielodzietnych.     

                                                                               

. § 3

 

Komisja Rekrutacyjna  może nie zakwalifikować dzieci, których rodzice systematycznie zalegali z terminową   opłatą za  przedszkole   oraz  dezorganizowali  pracę placówki w poprzednich latach  poprzez częste, nieuzasadnione przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola niezgodnie z dziennym,  rozkładem dnia  w przedszkolu.

 

§ 4


Tryb  postępowania  Komisji Rekrutacyjnej:

 1. posiedzenie komisji  odbywa  się  na  terenie  przedszkola  w  terminie  wyznaczonym  przez Przewodniczącego

 2. komisja rozpatruje karty zgłoszeń dziecka do przedszkola zgodnie z kryteriami  ujętymi w § 2, pkt. 6 niniejszego regulaminu

 3. w sprawach spornych decydujący  głos ma  przewodniczący

 4. komisja przygotowuje protokół podsumowujący  posiedzenie oraz listy dzieci przyjętych  i  nieprzyjętych.


§ 5


 

 1. 1. W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice/prawni opiekunowie/ mogą złożyć pisemne  odwołanie do Dyrektora Przedszkola w terminie do dnia 13 maja 2011 r.

 2. 2.Dyrektor  rozpatruje złożone odwołanie i przesyła zainteresowanym   rodzicom pisemną  odpowiedź z  uzasadnieniem w terminie  14 dni od dnia złożenia  odwołania.

 3. 3.Od decyzji Dyrektora, Rodzice mogą odwołać się do Organu prowadzącego.


 § 6


O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na  wolne  miejsca decyduje Dyrektor Przedszkola,  biorąc  pod  uwagę kryteria  zapisane  w niniejszym  regulaminie.

 


  § 7


 1. 1.Niniejszy  regulamin  podlega  ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców oraz na stronie  internetowej przedszkola. 

 2. 2.Powyższy regulamin obowiązuje  od dnia 01 marca do końca roku 2011 r. § 8


 

Wykaz  dokumentacji

 

 1. Protokół z posiedzenia  Komisji Rekrutacyjnej

 2. Lista dzieci przyjętych do przedszkola

 3. Lista dzieci nie przyjętych do przedszkola

 4. Lista rezerwowa dzieci oczekujących  na  przyjęcie  do  przedszkola

 5. Druk Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola